Projektowanie Specjalistyczne Semestr 7 2014 2015

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW LECZNICTWA REHABILITACJI I OPIEKI SPOŁECZNEJ
ćwiczenia projektowe - obieralne semestr VII 2014/2015

Prowadzący:
dr hab.inż.arch. Marek Czyński, prof. nadzw., lp.ude.tuz|iksnyzc.keram#lp.ude.tuz|iksnyzc.keram
dr inż.arch. Mariusz Tuszyński, lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm
mgr inż.arch. Marek Ostrowski, lp.ados-oiduts|ofni#lp.ados-oiduts|ofni

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
www.dropbox.com/sh/nnjoiv0tfanmgtt/AADO2wyiPEBGhqZinVmJTgMUa

I TEMATY (do wyboru)

A. LECZNICTWO UZDROWISKOWE:
1. Sanatorium
2. Centrum Przyrodolecznictwa
3. Centrum kinezyterapii
4. Dom Zdrojowy

B. SŁUŻBA ZDROWIA:
5.Przychodnia medycyny rodzinnej

C. OPIEKA SPOŁECZNA
6. Dom opieki dla osób starych
7. Dom pobytu dziennego

D. SZKOLNICTWO
8.Gimnazjum integracyjne
9. Przedszkole integracyjne

II. HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Tygodnie:

1. 30.09.2014. Wprowadzenie do zajęć, omówienie tematów, programy, podkłady sytuacyjne, materiały wyjściowe do projektowania, literatura.

2–4. Wybór tematu. Studia literatury, inspiracje, studia lokalizacji i zagospodarowania terenu, przekroje terenu, analizy kontekstu kulturowego i przyrodniczego, szkice koncepcyjne, analizy programowo-funkcjonalne, koncepcje strukturalne, modele płaskie (skala 1:500). Korekty.

5. 04.11.2014. I-szy przegląd projektów: materiały studialne, szkice, warianty, modele strukturalne, materiały i detale skala 1:500.

6–8. Korekty.

9. 09.12.2014. II-gi przegląd projektów: podstawowy rzut, przekroje, elewacja w skali 1:200

10–12. Korekty, indywidualne prezentacje projektów.

13. 13.01.2014 III-ci przegląd projektów: pełny zakres opracowania, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjne i materiałowe, skala 1:200 lub 1:100, detal elewacji 1:20

14-15. Korekty. Zatwierdzenie projektu.

31.01.2014 oddanie projektów

III. ZAKRES OPRACOWNIA

1. Sytuacja 1:500 (zagospodarowanie terenu, układ dojazdów, dojść, kompozycja zieleni, kontekst architektoniczny i urbanistyczny). Na planszy zwięzły opis projektu (idea, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe)
2. Rzuty 1:200, fragment, sekcja 1:100 (opisy pomieszczeń na rzucie, aranżacja wnętrz)
3. Przekroje 1:200, jeden w skali 1:100
4. Elewacje graficzne 1:200, fragment 1:100
5. Detal architektoniczny elewacji z przekrojem budowlanym w skali 1:20
7. Perspektywy, wizualizacje, makieta (opcjonalnie)
Wymiary plansz nie większe od 70x90. Dokumentacja na opisanej płycie CD (w formacie *pdf)

Uwaga: Warunkiem zaliczenia semestru poza oddaniem projektu jest zgodna z regulaminem studiów obecność na ćwiczeniach, udział w min. 2 przeglądach projektów.

V. KRYTERIA OCENY

1. Ochrona wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, wzbogacenie krajobrazu i form życia społecznego w planie zagospodarowania terenu.
2. Walory kompozycyjne, jakość i oryginalność architektury i detalu (poprawność rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych).
3. Walory funkcjonalne Architektury (racjonalność i oryginalność rozwiązań funkcjonalnych, zgodność z technologią lecznictwa, wymogami ergonomii).
4. Walory terapeutyczne Architektury (właściwe rozpoznanie potrzeb psychicznych i społecznych pacjentów, kuracjuszy, pensjonariuszy, osób chorych, niepełnosprawnych, osób starych, personelu, brak stresorów środowiskowych).
5. Poziom umiejętności warsztatowych (jakość techniczna, graficzna i estetyczna projektu, zgodność z zakresem i warunkami opracowania, terminowość, zaangażowanie).

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
www.dropbox.com/sh/nnjoiv0tfanmgtt/AADO2wyiPEBGhqZinVmJTgMUa

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License