Projektowanie Specjalistyczne Grupa Mariusz Tuszynski N2 201

PROGRAMY FUNKCJONALNO_UŻYTKOWE

Dom_pomocy_społecznej (DPS) download_doc
Dom_pobytu_dziennego (DPD) download_doc
Przychodnia medycyny rodzinnej download_doc
Przedszkole integracyjne download_doc

Dotyczy zajęć w dniu 05.10.2011

W zależności od wybranej lokalizacji proszę o przygotowanie wstępnych informacji na temat:

ANALIZA URBANISTYCZNA

Analiza otoczenia wybranej działki (np.: na bazie schwarzplanu/figure ground plan) I skala dowolna 1:10.000; 1:5000
rozważyć wszystkie istniejące (w zależności od proponowanej lokalizacji) czynniki mające wpływ na kształtowanie projektowanej zabudowy, np.:
- funkcja;
- uwarunkowania komunikacyjne (ruch pieszy i kołowy, węzły komunikacyjne, parkingi ogólnodostępne);
- gęstość zabudowy;
- wysokość zabudowy;
- typologia budynków;
- kontekst miejsca (skala, forma, materiał);
- elementy kompozycji urbanistycznej (w tym linie zabudowy);
- uwarunkowania historyczne;
- charakter krajobrazu;
- ukształtowanie terenu, topografia;
- natężenie hałasu;
- warunki naturalne (tereny zielone; nasłonecznienie, klimat - kierunek wiatrów, zastoiska mgieł, geologia itp.);
ponadto:
- wskazane również własne przemyślenia;
- wnioski przedstawić w oparciu o rzut/rzuty w skali 1:2000 i np.: inwentaryzację zdjęciową, jako uzupełnienie analiz część opisowa w niezbędnym zakresie (krótko i na temat)

Inwentaryzacja działki I skala 1:500

w zakresie:
- istniejąca obsługa komunikacyjna (wykazać przede wszystkim, że działka ma dostęp z drogi publicznej)
- zieleń istniejąca (rodzaj: niska I średnia I wysoka);
- istniejąca zabudowa (jeżeli jest na działce);
- nawierzchnie utwardzone (jakie i z czego wykonane);
- tektonika terenu (wykonać przekroje, minimum 2 z podaniem rzędnych wysokościowych względem mnpm na siatce co 10 m).

IDEA I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

przedstawić (w formie ciągu logicznego):
- źródła inspiracji (przykłady projektów/realizacji o podobnej tematyce – maksimum 2-3)
oraz w powiązaniu z przedstawionymi analizami:
- propozycję funkcjonalno-przestrzenną oraz przyjęte priorytety w odniesieniu do kształtowania nowej zabudowy (schemat funkcjonalny, gabaryty i uproszczoną formę zabudowy w skali urbanistyczno-architektonicznej, itp.) w postaci szkiców ideowo-koncepcyjnych (maksimum 1-2, mogą być rysunki odręczne).

przykładowe rozwiązania elementów funkcjonalnych

przedszkole integracyjne (PI)
download_doc

DPS, DPD zespoły terapii
download_doc

DPS - część mieszkalna
download_doc

DPS, DPD, PI - zespół żywieniowy
download_doc

wybrane przykłady rozwiązań architektonicznych
przychodnia zdrowia (PZ)
download_doc
download_doc
download_doc
download_doc
download_doc

wyposażenie gabinetów i pracowni
download_doc

ZAKRES OPRACOWNIA (dodano 29.12.2011)

SYTUACJA/ PZT I 1:500 (zagospodarowanie terenu, układ dojazdów, dojść, kompozycja zieleni). Na planszy podać zwięzły opis projektu (idea/założenia projektowe, rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne i materiałowe)

na rysunku zaznaczyć:
- granicę działki/opracowania, lokalizację wszystkich niezbędnych elementów zagospodarowania terenu (budynek, osłona śmietnikowa z placem gospodarczym, plac zabaw, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, altany rekreacyjne, ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, nawierzchnie utwardzone, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, transportu dostawczego, dojścia piesze i dojazdy oraz zieleń istniejącą i projektowaną itp.)
- podać miejsce wjazdu i wejścia/wejść na teren działki, oznaczyć wszystkie wejścia do projektowanego budynku,
- podać projektowane PPP=0,00= ……….mnpm i orientację (↑N),
- PZT zorientować na planszy projektowej w kierunku N-S

przedstawić na w/w planszy (w formie ciągu logicznego):
- źródła inspiracji (przykłady projektów/realizacji o podobnej tematyce – maksimum 2-3)
- analizy urbanistyczne (np.: w zakresie nawiązania projektowanej zabudowy do instniejącego układu kompozycji funkcjonalno-przestrzennej)
- propozycję funkcjonalno-przestrzenną (schemat) oraz przyjęte priorytety w odniesieniu do kształtowania nowej zabudowy (schemat funkcjonalny, gabaryty i uproszczoną formę zabudowy w skali urbanistyczno-architektonicznej, itp.) w postaci szkiców koncepcyjnych (mogą być skany rysunków odręcznych z opisami).
oraz
- umieścić wybraną wizualizację projektowanego obiektu (najlepiej widok od strony wejścia głównego)

PROJEKT BUDYNKU I skala 1:100; 1:200 (ustalić z prowadzącym)

rzuty I skala 1:100/200 (dach 1:200)
wykonać rzuty wszystkich projektowanych kondygnacji (łącznie z dachem), przy czym:
- na rzucie parteru pokazać najbliższe otoczenie budynku (w odległości ok. 2 m od zewnętrznych ścian);
- podać układ i wymiarowanie osi konstrukcyjnych i podstawowe zewnętrzne wymiary budynku,
- opisać wymiary (w świetle) stolarki okiennej i drzwiowej
- opisać wymiarowanie klatek schodowych (również schodów zewnętrznych) – ilość wysokości/wysokość stopnia/szerokość stopnia, wrysować balustrady przy biegach schodowych;
- na rzutach (w formie np.: tabelarycznej) podać numerację i nazwy poszczególnych pomieszczeń oraz ich powierzchnię użytkową i wykończenie posadzki, jak się tabelki nie mieszczą na rzucie pomieszczenia stosować odnośniki,
- na rzutach wrysować aranżacje pomieszczeń zależnie od ich funkcji tj.: wyposażenie technologiczne, urządzenia higieniczno-sanitarne, meble itp.
- podać na rzutach rzędne (koty) wysokościowe, na rzucie parteru projektowane PPP=0,00=…..mnpm oraz rzędne sąsiadującego z budynkiem terenu przy wejściach do budynku
- podać przy rysunkach orientację (↑N),
- w sąsiedztwie rysunku każdej kondygnacji umieścić zbiorcze zestawienie pomieszczeń z podaniem ich powierzchni użytkowej (całość zsumować)
- oznaczyć przewody wentylacji grawitacyjnej (dot. jedynie wentylacji pomieszczeń wc, łazienek, pozostałe pomieszczenia wymagające wentylacji załóżyć że są wentylowane mechanicznie), oznaczyć wloty do kanałów wentylacyjnych;
- rzut dachu wykonać z podrysem (linia przerywana) ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych najwyższej kondygnacji oraz z ewentualnym zadaszeniem fragmentów niższych kondygnacji
- na rzucie dachu pokazać sposób jego odwodnienia (oznaczyć spadki wszystkich połaci tj.: kierunek i …%, rynny i rury spustowe), kominy wentylacyjne, wyłazy dachowe, klapy oddymiające klatek schodowych, ławy kominiarskie itp, podać koty wysokościowe
- na wszystkich rzutach pokazać miejsce/przebieg wykonanych przekrojów
- nie pokazywać na rysunku układu ścian warstwowych (izolacji, warstwy konstrukcyjnej itp.)

przekrój I skala 1:100 I ilość i skalę przekrojów ustalić z prowadzącym
na przekroju/przekrojach pokazać (podać):
- kontekst terenu (osadzić przekrój w konkretnej lokalizacji i pokazać najbliższe sąsiedztwo);
- osie konstrukcyjne (oznaczenia + wymiary);
- wymiarowanie (podać wysokości kondygnacji, otworów drzwiowych i okiennych, grubości przegród budowlanych), podać koty wysokościowe dla dolnych punktów oparcia podstawowych elementów konstrukcyjnych (ław i ścian fundamentowych, stropów, stropodachu, nadproży, podciągów, krokwi itp.) oraz górnych krawędzi wykończenia posadzki na gruncie (PPP=0,00=…..mnpm) oraz stropów międzykondygnacyjnych;
- układ i opis przegród budowlanych (tj.: ścian zewnętrznych, posadzki na gruncie, stropów międzykondygnacyjnych, stropodachu/ połaci dachowej itp.),
- ławy i ściany fundamentowe z uwzględnieniem miejscowych warunków posadowienia (głębokość przemarzania dla danej lokalizacji);
elewacje I skala 1:100
- w zakres opracowania projektu wchodzą wszystkie elewacje przy czym;
- ilość elewacji do wykonania w przypadku DPS i DPD ustalić indywidualnie z prowadzącym
na rysunkach elewacji uwzględnić:
- kontekst lokalizacji (linia terenu, zieleń, elementy najbliższego otoczenia, w tym również widok za elewacją, itp.) I elewacje mają „nie wisieć” w powietrzu
- rozwiązania materiałowe (faktura materiału) i kolorystykę;
- podać rozwiązania materiałowe i kolorystyczne w formie legendy;
uwaga:
elewacje mają być rysowane, a nie przedstawiane w formie renderingu (widoku czołowego)

wizualizacje I rendering / perspektywa I aksonometria
opracować 2 (dobre) wizualizacje budynku z podaniem kontekstu otoczenia (oko obserwatora na wysokości linii horyzontu), tj.:
- widok budynku od strony głównego wejścia z ekspozycją całej elewacji wejściowej wraz projektowanymi i istniejącymi elementami zagospodarowania terenu;
- widok budynku od strony „zaplecza” z ekspozycją możliwie jak największej części elewacji wraz projektowanymi elementami zagospodarowania terenu ( np.: od strony placu zabaw dla dzieci, wewnętrznego parku, ogrodu, miejsca rekreacji itp.)
dla w/w wizualizacji przyjąć proporcje projektowanego budynku do kontekstu otoczenia odpowiednio 40% do 60 %
- wykonać widok wnętrza np.: holu głównego (wejściowego) z elementami wyposażenia
uwaga:
w przypadku wykonania aksonometrii budynku od strony głównej elewacji wejściowej (widok z góry) można pominąć w opracowaniu elewację wejściową i rzut dachu, w aksonometrii przedstawić kontekst otoczenia (proporcje j.w.) – nie zwalnia to z wykonania w/w wizualizacji, ewentualną zamianę uzgodnić z prowadzącym

UWAGI OGÓLNE
- wielkość plansz projektowych – stosować format 70x100 cm (lub zbliżony), jeżeli rysunek nie mieści się na jednym formacie przedstawić go na dwóch oddzielnych (sąsiednich) planszach, usztywnianie plansz (karton, pianka) – nie konieczne, ale mile widziane
- na każdej z plansz podać temat opracowania, autora opracowania i prowadzącego zajęcia;
- plansze numerować (np.: 1/6, 2/6…..6/6) zgodnie ze wskazaną przez autora kolejnością oglądania
- podać na planszach temat i skalę poszczególnych rysunków
- plansze umieścić w teczce (może być papierowa)
- projekt utrwalić i przekazać również na płycie CD (w formacie *pdf lub *jpg)
przykład opracowania projektu semestralnego download_rar

KRYTERIA OCENY
20% idea przyjętych rozwiązań projektowych i sposób jej przedstawienia, umiejętność powiązania wykonanych analiz z propozycją rozwiązań projektowych;
40% poziom techniczny przedstawionych rozwiązań projektowych (w tym technologicznych uwzględniających specyfikę projektowanego obieku)
20% zgodność z zakresem opracowania
20% layout

© Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License