Projektowanie Specjalistyczne Grupa Mariusz Tuszynski 2010 2

PROGRAMY FUNKCJONALNO_UŻYTKOWE

Dom_pomocy_społecznej (DPS) download_doc
Dom_pobytu_dziennego (DPD) download_doc
Przedszkole integracyjne download_doc

PROJEKT I ZAKRES OPRACOWANIA
materiały_pomocnicze do ćwiczeń, dotyczy_studentów_grupy Mariusza Tuszyńskiego

ANALIZA URBANISTYCZNA

Analiza otoczenia wybranej działki (np.: na bazie schwarzplanu/figure ground plan) I skala dowolna 1:10.000; 1:5000
rozważyć wszystkie istniejące (w zależności od proponowanej lokalizacji) czynniki mające wpływ na kształtowanie projektowanej zabudowy, np.:
- funkcja;
- uwarunkowania komunikacyjne (ruch pieszy i kołowy, węzły komunikacyjne, parkingi ogólnodostępne);
- gęstość zabudowy;
- wysokość zabudowy;
- typologia budynków;
- kontekst miejsca (skala, forma, materiał);
- elementy kompozycji urbanistycznej (w tym linie zabudowy);
- uwarunkowania historyczne;
- charakter krajobrazu;
- ukształtowanie terenu, topografia;
- natężenie hałasu;
- warunki naturalne (tereny zielone; nasłonecznienie, klimat - kierunek wiatrów, zastoiska mgieł, geologia itp.);
ponadto:
- wskazane również własne przemyślenia;
- wnioski przedstawić w oparciu o rzut/rzuty w skali 1:2000 i np.: inwentaryzację zdjęciową, jako uzupełnienie analiz część opisowa w niezbędnym zakresie (krótko i na temat)

Inwentaryzacja działki I skala 1:500
w zakresie:
- istniejąca obsługa komunikacyjna (wykazać przede wszystkim, że działka ma dostęp z drogi publicznej)
- zieleń istniejąca (rodzaj: niska I średnia I wysoka);
- istniejąca zabudowa (jeżeli jest na działce);
- nawierzchnie utwardzone (jakie i z czego wykonane);
- tektonika terenu (wykonać przekroje, minimum 2 z podaniem rzędnych wysokościowych względem mnpm na siatce co 10 m).

IDEAI ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

przedstawić (w formie ciągu logicznego):
- źródła inspiracji (przykłady projektów/realizacji o podobnej tematyce – maksimum 2-3)
oraz w powiązaniu z przedstawionymi analizami:
- propozycję funkcjonalno-przestrzenną oraz przyjęte priorytety w odniesieniu do kształtowania nowej zabudowy (schemat funkcjonalny, gabaryty i uproszczoną formę zabudowy w skali urbanistyczno-architektonicznej, itp.) w postaci szkiców ideowo-koncepcyjnych (maksimum 2-3, mogą być skany rysunków odręcznych).

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) I skala1:500
w PZT zaznaczyć:
- granicę działki (opracowania),
- lokalizację wszystkich niezbędnych elementów zagospodarowania terenu (budynek, osłona śmietnikowa z placem gospodarczym, plac zabaw, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, altany rekreacyjne, oczko wodne, ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką wejściową, nawierzchnie utwardzone tj.: miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, transportu zbiorowego i dostawczego, dojścia piesze i dojazdy oraz zieleń istniejącą i projektowaną itp.)
- podać legendę (przyjęte oznaczenia na rysunku),
- podać miejsce wjazdu i wejścia/wejść na teren działki, oznaczyć wszystkie wejścia do projektowanego budynku,
- umieścić na PZT bilans terenu (zestawienie powierzchni) z podaniem powierzchni ekopozytywnej w % (tereny zielone i rekreacja) oraz bilans (zestawienie) obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania terenu z podaniem parametrów ilościowych tj.: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa i kubatura (całość zsumować)
- podać projektowane PPP=0,00= ……….mnpm i orientację (↑N),
- PZT zorientować na planszy projektowej w kierunku N-S
ponadto w PZT:
- zapewnić (lub wykazać że jest istniejący) dojazd p.poż. do dłuższego boku budynku (o szer. min. 3,5 m, odległość drogi p.poż. od ściany zewnętrznej budynku 5-15 m) zakończony placem manewrowym min. 20x20 m.
- w przypadku przedszkola wykazać (wymiarowanie), że plac zabaw dla dzieci znajduje się min. 10 m od sąsiedniej zabudowy i granic rozgraniczających ulice
download jpg

PROJEKT BUDYNKU I skala 1:100; 1:50

rzuty I skala 1:100 (dach ewentualnie 1:200)
wykonać rzuty wszystkich projektowanych kondygnacji (łącznie z dachem), przy czym:
- na rzucie parteru pokazać najbliższe otoczenie budynku (w odległości ok. 2 m od zewnętrznych ścian);
- podać układ i wymiarowanie osi konstrukcyjnych i podstawowe zewnętrzne wymiary budynku,
- opisać wymiary (w świetle) stolarki okiennej i drzwiowej
- opisać wymiarowanie klatek schodowych (również schodów zewnętrznych) – ilość wysokości/wysokość stopnia/szerokość stopnia, wrysować balustrady przy biegach schodowych;
- na rzutach (w formie np.: tabelarycznej) podać numerację i nazwy poszczególnych pomieszczeń oraz ich powierzchnię użytkową i wykończenie posadzki, jak się tabelki nie mieszczą na rzucie pomieszczenia stosować odnośniki,
- na rzutach wrysować aranżacje pomieszczeń zależnie od ich funkcji tj.: wyposażenie technologiczne, urządzenia higieniczno-sanitarne, meble itp.
- podać na rzutach rzędne (koty) wysokościowe, na rzucie parteru projektowane PPP=0,00=…..mnpm oraz rzędne sąsiadującego z budynkiem terenu przy wejściach do budynku
- podać przy rysunkach orientację (↑N),
- w sąsiedztwie rysunku każdej kondygnacji umieścić zbiorcze zestawienie pomieszczeń z podaniem ich powierzchni użytkowej (całość zsumować)
- oznaczyć przewody wentylacji grawitacyjnej (dot. jedynie wentylacji pomieszczeń wc, łazienek, pozostałe pomieszczenia wymagające wentylacji wentylowane mechanicznie), oznaczyć wloty do kanałów wentylacyjnych;
- rzut dachu wykonać z podrysem (linia przerywana) ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych najwyższej kondygnacji oraz z ewentualnym zadaszeniem fragmentów niższych kondygnacji
- na rzucie dachu pokazać sposób jego odwodnienia (oznaczyć spadki wszystkich połaci tj.: kierunek i …%, rynny i rury spustowe), kominy wentylacyjne, wyłazy dachowe, klapy oddymiające klatek schodowych, ławy kominiarskie itp, podać koty wysokościowe
- na wszystkich rzutach pokazać miejsce/przebieg wykonanych przekrojów
download jpg

przekroje I skala 1:50; 1:100
ilość i skalę przekrojów ustalić z prowadzącym
na przekrojach pokazać (podać):
- kontekst terenu (osadzić przekrój w konkretnej lokalizacji i pokazać najbliższe sąsiedztwo);
- osie konstrukcyjne (oznaczenia + wymiary);
- wymiarowanie (podać wysokości kondygnacji, otworów drzwiowych i okiennych, grubości przegród budowlanych), podać koty wysokościowe dla dolnych punktów oparcia podstawowych elementów konstrukcyjnych (ław i ścian fundamentowych, stropów, stropodachu, nadproży, podciągów, krokwi itp.) oraz górnych krawędzi wykończenia posadzki na gruncie (PPP=0,00=…..mnpm) oraz stropów międzykondygnacyjnych;
- układ i opis przegród budowlanych (tj.: ścian zewnętrznych, posadzki na gruncie, stropów międzykondygnacyjnych, stropodachu/ połaci dachowej itp.), można to opracować w formie szczegółów w większej skali (np.: 1:20)
- ławy i ściany fundamentowe z uwzględnieniem miejscowych warunków posadowienia (głębokość przemarzania na poziomie -0,80 ppt);
- zaznaczyć izolacje przeciwwilgociowe;
download jpg

elewacje I skala 1:100
- w zakres opracowania projektu przedszkola wchodzą wszystkie elewacje;
- ilość elewacji do wykonania w przypadku DPS i DPD ustalić indywidualnie z prowadzącym
na rysunkach elewacji uwzględnić:
- kontekst lokalizacji (linia terenu, zieleń, elementy najbliższego otoczenia, w tym również widok za elewacją, itp.) I elewacje mają „nie wisieć” w powietrzu
- rozwiązania materiałowe (faktura materiału) i kolorystykę;
- podać rozwiązania materiałowe i kolorystyczne w formie legendy;
uwaga:
elewacje mają być rysowane, a nie przedstawiane w formie renderingu (widoku czołowego)
download jpg

wizualizacje I rendering / perspektywa I aksonometria
opracować 2 (dobre) wizualizacje budynku z podaniem kontekstu otoczenia (oko obserwatora na wysokości linii horyzontu), tj.:
- widok budynku od strony głównego wejścia z ekspozycją całej elewacji wejściowej wraz projektowanymi i istniejącymi elementami zagospodarowania terenu;
- widok budynku od strony zaplecza rekreacyjnego z ekspozycją możliwie jak największej części elewacji wraz projektowanymi i istniejącymi elementami zagospodarowania terenu ( np.: od strony placu zabaw dla dzieci, wewnętrznego parku, ogrodu itp.)
dla w/w wizualizacji przyjąć proporcje projektowanego budynku do kontekstu otoczenia odpowiednio 40% do 60 %
- widok wnętrza np.: holu głównego (wejściowego) z elementami wyposażenia
uwaga:
w przypadku wykonania aksonometrii budynku od strony głównej elewacji wejściowej (widok z góry) można pominąć w opracowaniu elewację wejściową i rzut dachu, w aksonometrii przedstawić kontekst otoczenia (proporcje j.w.) – nie zwalnia to z wykonania w/w wizualizacji, ewentualną zamianę uzgodnić z prowadzącym

UWAGI OGÓLNE

- wielkość plansz projektowych – stosować wielokrotność formatu A4, wg uznania w zależności od opracowania, ale nie większy niż A1, jeżeli rysunek nie mieści się na jednym formacie przedstawić go na dwóch oddzielnych (sąsiednich);
- na każdej z plansz podać temat ogólny i autora opracowania;
- plansze numerować (np.: 1/6, 2/6…..6/6) zgodnie ze wskazaną przez autora kolejnością oglądania
- podawać na planszach temat i skalę poszczególnych rysunków

KRYTERIA OCENY

20% idea przyjętych rozwiązań projektowych i sposób jej przedstawienia, umiejętność powiązania wykonanych analiz z propozycją rozwiązań projektowych;
40% poziom techniczny przedstawionych rozwiązań projektowych (w tym technologicznych uwzglę-dniających specyfikę projektowanego obieku)
20% zgodność z zakresem opracowania
20% layout

Uwaga:
1) Prezentacja projektu – 25.01.2011 r. (wtorek)
2) Ostateczne oddanie opracowań projektowych – 28.01.2011 r. (piątek), prace przyjmowane będą od godziny 14.30 do 15.30 w pok. 225.
3) Wyniki zostaną podane najpóźniej w dniu 31.01.2011 r. godz. 9.00 (na stronie internetowej)
4) Wpisy do indeksu u dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego (prowadzący przedmiot: projektowanie specjalistyczne) po uzyskaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń.

ZAKRES OPRACOWNIA
1. Sytuacja 1:500 (zagospodarowanie terenu, układ dojazdów, dojść, kompozycja zieleni). Na planszy zwięzły opis projektu (idea, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe)
2. Rzuty 1:200 lub 1:100 (opisy pomieszczeń na rzucie, aranżacja wnętrz)
3. Przekroje 1:200, jeden w skali 1:100
4. Elewacje 1:200, fragment 1:100
5. Detal architektoniczny elewacji z przekrojem budowlanym w skali 1:20
7. Perspektywy, wizualizacje, preferowana makieta
Wymiary plansz nie większe od A1. Dokumentacja na płycie CD (w formacie *pdf lub *jpg)

© Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

przegląd_21.12.2010
zakres download_doc
wyniki download_doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License