Podstawy Ergonomii Grupa Mariusz Tuszynski 2011 2012

materiały pomocnicze do ćwiczeń, dotyczy studentów grupy Mariusza Tuszyńskiego

Zajęcia nr 2 (13-14.10.2011)
- wprowadzenie do zadania klauzurowego (zasady stosowania normy w PN 80 N-08001. Dane ergonomiczne do projektowania. Granica zasięgu rąk. Wymiary)
- ćwiczenie klauzurowe ze znajomości stosowania w/w normy (2 zadania, 1 pytanie)
materiały do przygotowania:
- max. 3 kartki formatu A4 (wskazany papier „w kratkę” ale nie koniecznie), ołówek, linijka z podziałką (ew. skalówka), cyrkiel, gumka „myszka” do ścierania
- wydruki z w/w normy w skali 1:10 (1 kratka ma odpowiadać wymiarowi 1 x 1 cm), zakres wg poniżej załączonych plików
download pdf
ponadto proszę zapoznać się harmonogramem zajęć oraz materiałami pomocniczymi do ćwiczeń:
download pdf
download pdf
uwagi organizacyjne (dotyczy grup piątkowych):
wprowadzenie do ćwiczeń w piątek (14.10. br) odbędzie się w jednej z sal nr 403 lub 405 dla 2 grup, początek zajęć 9.30, natomiast wprowadzenia do kolejnych ćwiczeń (pierwsza godzina) będą się odbywały w większej sali o czym poinformuję wcześniej

uwaga (dotyczy grupy piątkowej) - wprowadzenie do ćwiczeń (14.10 br.) w sali 313, początek zajęć j.w.

Zajęcia nr 3 (20-21.10.2011)
wyniki klauzury nr 1 download pdf
- wprowadzenie do zadania projektowego nr 1 – stanowisko recepcyjne (przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk recepcyjnych, meble, wyposażenie)
- przygotować: w skali 1:50 rzut dowolnego holu w budynku użyteczności publicznej tj.: przychodnia zdrowia, zespół gabinetów lekarskich, hotel, pensjonat, budynek biurowy/administracyjny, kancelaria prawnicza itp. z uwzględnieniem najbliższego otoczenia partii wejściowej do budynku tj.: wejście główne, zewnętrzne schody wejściowe z podestem
- zadane projektowe: na zajęciach (po wprowadzeniu) należy wykonać szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego zlokalizowanego w w/w holu wejściowym, zakres opracowania: rzut, przekrój, perspektywa/aksonometria (rysunek odręczny)
- zaliczenie ćwiczeń: korekta wykonanego opracowania koncepcyjnego
- materiały: minimum 2 arkusze formatu A3 oraz (w zależności od indywidualnych preferencji) ołówek, kredka, pisak itp.

Zadanie 1 I stanowisko recepcyjne w holu wejściowym

program i wymagania funkcjonalne

- powierzchnia maksymalna 9m2 (± 10 %) w tym zaplecze socjalne (tj.: wydzielone miejsce do spożywania posiłków – stolik i siedzisko, zlewozmywak z blatem roboczym + wydzielone pomieszczenie wc z umywalką),
- ilość pracowników recepcji – max. 2 osoby,
- wyposażenie stanowiska recepcyjnego: komputer, telefon, fax, drukarka oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.),
- stanowisko recepcyjne przystosować dla wszystkich grup fantomów (5, 50, 95♀, 5, 50, 95♂) w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (opcjonalnie osoba na wózku inwalidzkim może być recepcjonistą lub klientem).

zakres opracowania

1. Rzut holu wejściowego z projektowanymi elementami aranżacji wnętrza I skala 1:50
- przedstawić rozmieszczenie elementów wyposażenia i urządzenia wnętrz (bez podawania wymiarów),
- uwzględnić część wejściową (podest i schody zewnętrzne oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych), opisać parametry techniczne schodów i pochylni (zgodnie z zasadami rysunku technicznego), podać rzędne wysokościowe w odniesieniu do PPP=0,00 (poziom posadzki holu)
np.:download jpg
2. Rzut recepcji I skala 1:10
- poprawność przyjętych rozwiązań projektowych przedstawić w oparciu o analizę ergonomiczną, wrysować: fantomy 5♀-95♂ wraz z odpowiednimi zasięgami rąk (recepcjonista i klient) oraz określić graficznie możliwość manewrowania sprzętem,
- wrysować wyposażenie stanowiska w niezbędne urządzenia do pracy biurowej (komputer, telefon, fax, drukarka, itp.) oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.)
3. Przekroje I skala 1:10
- poprawność przyjętych rozwiązań projektowych przedstawić j.w. (pkt.2), ponadto wrysować pole widzenia na stanowisku pracy przy komputerze (dot. monitora),
- wrysować wyposażenie stanowiska j.w. (pkt.2),
- wykonać 2 przekroje: klient – mebel recepcyjny – recepcjonista, drugi przekrój z uwzględnieniem wysokości blatu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim która jest klientem
- podać rozwiązania w zakresie oświetlenia pola pracy i oświetlenia ogólnego dla stanowiska recepcyjnego
4. Aksonometria I 1:20
- dotyczy wyłącznie mabla recepcyjnego, widok od strony recepcjonisty, podać dyspozycje materiałowe i podstawowe wymiary
np.:download pdf
- uwzględnić wyposażenie stanowiska
5. Widok perspektywiczny lub wizualizacja
- przedstawić widoku mebla recepcyjnego oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.) we wnętrzu holu wejściowego
np.:download jpg, download pdf, download jpg,
- podać dyspozycje w zakresie wykończenia wnętrz (tj.: z czego mają być wykonane okładziny posadzek,
sufitów i ścian) + propozycja ich układu i kolorystyka

uwaga:
do korekty na najbliższe zajęcia (grupa czwartkowa – 10.11.br., grupa piątkowa – 18.10.br.) przygotować jedynie zakres zawarty w punkcie 1 (bez pochylni dla osób niepełnosprawnych) i punktach 2-3

Zadanie 3 I analiza dostępności obiektów użyteczności publicznej (obiekt istniejący)
- opracowanie wykonać w grupach max. 2-osobowych

zakres opracowania

przedstawić w formie graficznej i opisowej:
- przedmiot, zakres i cel opracowania
- charakterystykę ogólną analizowanego wejścia głównego do obiektu użyteczności publicznej (lokalizacja, przeznaczenie funkcjonalne obiektu itp.)
- stan istniejący w odniesieniu do:
a) sposobu zagospodarowania przestrzeni ogólnodostępnej przed wejściem do budynku (np.: czy są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, czy ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia głównego są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.),
b) głównej partii wejściowej (jak realizowany jest bezpośredni dostęp do budynku dla osób nie-pełnosprawnych z poziomu przylegającego terenu),
c) niezbędnego wyposażenia obiektu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (tj.: wc, winda, platforma schodowa itp.)
- wnioski końcowe (np.: czy analizowany obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych)
- propozycja likwidacji barier architektonicznych (podać przykładowe rozwiązania)

przykład analizy dostępności obiektu użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych download pdf,

uwaga:
przed wykonaniem opracowania końcowego należy przedstawić w/w analizę w formie prezentacji na ćwiczeniach projektowych w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2011 r. (terminy prezentacji ustalić z prowadzącym)

15-16.12.2011 r. – przegląd stanu zaawansowania prac (recepcja i łazienka)
12-13.01.2012 r. - ćwiczenie klauzurowe, temat: Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. Ukształtowanie strefy wejścia.

Ćwiczenie klauzurowe (dodano 10.01.2012)

Temat: Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

Zakres opracowania:

1)rzut pochylni przy wejściu głównym do budynky (holu) wraz z podestem i schodami zewnętrznymi I skala 1:50
uwagi:
na rzucie pokazać rozmieszczenie pochwytów (balustrad), wymiarowanie (w tym rzędne wysokościowe, spadki), w zakresie opracowania uwzględnić podest i schody zewnętrzne, na początku i końcu pochylni zapewnić manewrowanie wózkiem inwalidzkim (oznaczenie Ø 150)

2)przekrój poprzeczny przez płaszczyznę jezdną pochylni wraz z pochwytami (balustradami) I skala1:20
ponadto:
podać na rysunku rozwiązania budowlano-materiałowe (w tym układ warstw przez płaszczyznę jezdną, sposób posadowienia pochylni w gruncie

3)aksonometria pochylni z uwzględnieniem podestu i schodów zewnętrzych oraz wejścia do budynku (drzwi, okap itp.) I skala 1:50 – zamiennie może być rysunek perspektywiczny (widok z pokazaniem części wejściowej do budynku), linia wzroku na wysokości horyzontu

wyniki klauzury nr 2 download doc

ZAKRES I FORMA OPRACOWANIA ZADAŃ 1-3 (dodano 16.01.2012)

ZADANIE 1 I Recepcja

RZUT I 1:10
- na rzucie uwzględnić wyposażenie stanowiska w niezbędne urządzenia techniczne (komputer, telefon, fax, drukarka, tablica na klucze itp.) oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.)

PRZEKROJE I 1:10
- wykonać 2 przekroje: klient – mebel recepcyjny – recepcjonista, drugi przekrój z uwzględnieniem wysokości blatu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim która jest klientem

na w/w rysunkach przedstawić analizę ergonomiczną
- podać dosięgalność do elementów wyposażenia recepcji i kąty pola widzenia na stanowisku pracy przy
komputerze (dot. monitora) dla pracownika 5♀ i 95♂ (może być osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim),
- dostęp do stanowiska recepcji od strony klienta w tym również osoby niepełnosprawnej (podać w obydwu przypadkach zasięgi rąk - fantom 5♀ i 95♂)
ponadto
- podać rozwiązania w zakresie oświetlenia pola pracy i oświetlenia ogólnego dla stanowiska recepcyjnego
- podać/opisać na wybranym przekroju rozwiązania materiałowe i kolorystyczne

AKSONOMETRIA I 1:20
- dotyczy wyłącznie mebla recepcyjnego, widok od strony recepcjonisty, podać dyspozycje materiałowe i podstawowe wymiary, np.:download pdf
- uwzględnić wyposażenie stanowiska

PERSPEKTYWA lub wizualizacja
- przedstawić widok mebla recepcyjnego oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.) we wnętrzu holu wejściowego

ZADANIE 2 I Projekt pomieszczenia łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

RZUT I skala 1:10
na rzucie przedstawić:
- wyposażenie podstawowe (miska ustępowa, umywalka, wanna/natrysk i pralka+ kosz na brudną bieliznę) oraz urządzenia pomocnicze tj.: pochwyty, lustro nad umywalką, podajnik papieru, itp.

WIDOKI ŚCIAN I skala 1:10
opracować widoki wszystkich ścian z uwzględnieniem:
- wyposażenia oraz urządzeń pomocniczych wymienionych j.w.(w tym również rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia),
na w/w rysunkach przedstawić analizę ergonomiczną (dosięgalność i dostępność do wyposażenia podstawowego i urządzeń pomocniczych z widokami fantomów 5♀ i 95♂ poruszających się na wózku inwalidzkim )
- przedstawić/narysować sposób przesiadania się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (5♀ i 95♂) na miskę ustępową i wannę (zamiennie natrysk) – dot. - rzutów
- przedstawić/narysować sposób rozwiązania dostępu dla w/w osób do elementów wyposażenia związanych z umywalką (lustro, pochwyty, bateria) oraz pralki i kosza na brudną bieliznę (podać w obydwu przypadkach zasięgi rąk - fantom 5♀ i 95♂) – dot. widoków ścian/przekrojów
ponadto
- podać/opisać na wybranym przekroju rozwiązania materiałowe i kolorystyczne

PERSPEKTYWA lub wizualizacja
- przedstawić widok ogólny łazienki z elementami jej wyposażenia

ZADANIE 3 I Projekt przystosowania wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych (obiekt istniejący) - opracowanie wykonać w grupach max. 2-osobowych

zakres opracowania:

przedstawić w formie graficznej i opisowej:
- przedmiot, zakres i cel opracowania
- dane ogólne: lokalizacja, przeznaczenie funkcjonalne obiektu itp.
- stan istniejący (dokumentacja fotograficzna, lub rysunkowa z opisem stanu istniejącego) w odniesieniu przede wszystkim do:
a) sposobu zagospodarowania przestrzeni ogólnodostępnej przed wejściem do budynku (np.: czy są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, czy ciągi komunikacyjne prowadzące do wejścia głównego są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, itp.),
b) głównej partii wejściowej (jak realizowany jest bezpośredni dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych z poziomu przylegającego terenu),
c) niezbędnego wyposażenia obiektu uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych (tj.: wc, winda, platforma schodowa itp.)
- wnioski końcowe (np.: czy analizowany obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych)
- projekt przystosowania wejścia głównego do budynku dla osób niepełnosprawnych I rozwiązania projektowe (np.: pochylnię dla osób niepełnosprawnych) przedstawić w następującym zakresie:

RZUT I skala 1:50
na rzucie pokazać rozmieszczenie pochwytów (ew. balustrad), wymiarowanie (w tym rzędne wysokościowe, spadki), w zakresie opracowania uwzględnić podest, schody i drzwi zewnętrzne, na początku i końcu pochylni zapewnić manewrowanie wózkiem inwalidzkim (oznaczenie Ø 150)

PRZEKRÓJ I skala 1:20
podać na rysunku rozwiązania budowlano-materiałowe (w tym układ warstw przez płaszczyznę jezdną, sposób posadowienia pochylni w gruncie, szczegółowe rozwiązania pochwytów opracować w skali 1:10)

AKSONOMETRIA I skala 1:50
widok z pokazaniem części wejściowej do budynku (zamiennie może być PERSPEKTYWA - linia wzroku na wysokości horyzontu)

uwaga:
przed wykonaniem opracowania końcowego należy przedstawić w/w zadanie w formie prezentacji na ćwiczeniach projektowych do końca semestru.

FORMA OPRACOWANIA I dotyczy wszystkich zadań:
• Format plansz A3 (jeżeli rysunek nie mieści się na jednej planszy to umieścić go na dwóch kolejnych/oddzielnych planszach A3)
• Na planszach umieścić tytuł ogólny opracowania (np.: Projekt przystosowania wejść do budynków dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych), imię i nazwisko autora (-ów), numerację (np.: 1/n,2/n….n/n, gdzie „n” to ilość wszystkich plansz dla jednego zadania projektowego), tytuł rysunku (lub rysunków – jeżeli jest ich więcej niż jeden) oraz ich skalę.
• W/w rzuty, przekroje, aksonometrie wykonać zgodnie z zasadami rysunku technicznego
• Oprócz wersji drukowanej dostarczyć dokumentację na płycie CD (w formacie *jpg).

KRYTERIA OCENY
55% ergonomia – poprawność i zakres/kompletność przeprowadzonych analiz;
20% poziom rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu o w/w analizy
10% przyjęte propozycje techniczno-budowlane i technologiczne uwzględniające specyfikę zadań projektowych (dobór i układ wyposażenia i urządzeń, elementów wykończenia wnętrz itp.)
10% zgodność z w/w zakresem opracowania
5% layout

termin oddania I zaliczenie ćwiczeń

piątek 3.02.2012, godz. 12:00 - 13.00, pok. 225
wyniki (dodano 04.02.2012) download doc

© Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License