Podstawy Ergonomii Grupa Mariusz Tuszynski 2010 2011

ZADANIA SEMESTRALNE I ZAKRES OPRACOWANIA
materiały pomocnicze do ćwiczeń, dotyczy studentów grupy Mariusza Tuszyńskiego

Zadanie 1 I hol wejściowy ze szczegółowym rozwiązaniem stanowiska recepcyjnego

1. Rzut holu z aranżacją I skala 1:50
na rzucie budowlanym przedstawić rozmieszczenie elementów wyposażenia i urządzenia wnętrz (bez podawania wymiarów), w zakresie opracowania uwzględnić część wejściową (podest i schody zewnętrzne oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych), opisać parametry techniczne schodów i pochylni (zgodnie z zasadami rysunku technicznego), podać rzędne (koty) wysokościowe w odniesieniu do PPP=0,00.
download pdf
2. Rzut posadzki I skala 1:50
download pdf
3. Rzut sufitu podwieszanego I skala 1:50
na fragmentarycznym przekroju pokazać tektonikę sufitu, podać koty wysokościowe, na rzucie rozmieścić i podać rodzaj oświetlenia
download pdf
4. Rozwinięcie ścian I skala 1:50
dotyczy wszystkich ścian, rozwinięcia (kłady) ścian oznaczyć (np.: A-B, B-C ….), w/w oznaczenia wprowadzić również na rzutach (pkt. 1-2), na rozwinięciach pokazać elementy wyposażenia i urządzenia wnętrz.
download pdf
download pdf
uwaga
na w/w rysunkach (pkt. 2-4) podać rozwiązania materiałowe (rodzaj materiału, układ elementów wykończeniowych) i kolorystyczne
5. Recepcja
- rzut I 1:10
na rzucie uwzględnić wyposażenie stanowiska w niezbędne urządzenia techniczne (komputer, telefon, fax, drukarka, itp.) oraz związane z recepcją meble (regały, półki, szafy, itp.)
- przekrój I 1:10
wykonać 2 przekroje (drugi przekrój z uwzględnieniem wysokości blatu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim)
na w/w rysunkach przedstawić analizę ergonomiczną
- podać dosięgalność do elementów wyposażenia recepcji i kąty pola widzenia (dot. monitora) dla pracownika 5♀ i 95♂ (może być osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim),
- dostęp do stanowiska recepcji od strony klienta w tym również osoby niepełnosprawnej (podać w obydwu przypadkach zasięgi rąk - fantom 5♀ i 95♂)
- aksonometria I zamiennie widok perspektywiczny lub wizualizacja
przedstawić widoku mebla recepcyjnego z pokazaniem wnętrza holu wejściowego
download pdf
download pdf
download pdf

ponadto (dotyczy tylko pochylni dla osób niepełnosprawnych) wykonać
- rzut I skala 1:20
na rzucie pokazać rozmieszczenie pochwytów (ew. balustrad), wymiarowanie (w tym rzędne wysokościowe, spadki), w zakresie opracowania uwzględnić podest i schody zewnętrzne, na początku i końcu pochylni zapewnić manewrowanie wózkiem inwalidzkim (oznaczenie Ø 150)
- przekrój poprzeczny I skala 1:20
download pdf
download pdf
download pdf
podać na rysunku rozwiązania budowlano-materiałowe (w tym układ warstw przez płaszczyznę jezdną, sposób posadowienia pochylni w gruncie, szczegółowe rozwiązania pochwytów opracować w skali 1:10)
- aksonometria I skala 1:50
widok z pokazaniem części wejściowej do budynku
download pdf
download pdf

Zadanie 2 I pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wc) przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

1. Rzut I skala 1:10
na rzucie przedstawić:
- wyposażenie (w tym urządzenia pomocnicze tj.: pochwyty, suszarka do rąk, lustro nad umywalką podajniki papieru i ręczników jednorazowych, itp.)
- analizy ergonomiczne (fantomy, zasięgi), sposób manewrowania wózkiem inwalidzkim
2. Widoki ścian I skala 1:10
opracować widoki wszystkich ścian z uwzględnieniem:
- wyposażenia (w tym również rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia),
- analizy ergonomicznej (dosięgalność do elementów wyposażenia - podać zasięgi rąk dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, fantom 5♀ i 95♂)
na w/w rysunkach podać rozwiązania materiałowe (rodzaj materiału, układ elementów wykończeniowych) i kolorystyczne
przykładowy projekt pomieszczenia h-s download pdf

Zadanie 3 I Projekt przystosowania placu miejskiego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych

przedstawić w formie graficznej i opisowej:
- przedmiot, zakres i cel opracowania
- charakterystykę ogólną analizowanej przestrzeni publicznej (lokalizacja, przeznaczenie funkcjonalne itp.)
- analizę dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych (podać istniejące bariery architektoniczne - dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa z opisem)
- wnioski końcowe (np.: czy analizowany teren jest dostępny dla osób niepełnosprawnych)
- propozycja likwidacji barier architektonicznych (podanie przykładowych rozwiązań)

przykład analizy dostępności obiektu użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych download doc

UWAGA:
1) Prezentacja Zadania nr 3 – 28.01.2011 r. (piątek)
2) Ostateczne oddanie opracowań projektowych (dotyczy zadań nr 1, nr 2 i nr 3) – 31.01.2011 r. (poniedziałek), prace przyjmowane będą od godziny 12.00 do 14.00 w pok. 225.
3) Wpisy do indeksu po zaliczeniu pisemnego kolokwium z wykładów u dr hab. inż. arch. Marka Czyńskiego (prowadzący przedmiot: podstawy ergonomii)

Dane techniczne:
• Format plansz A3 (jeżeli rysunek nie mieści się na jednej planszy to umieścić go na dwóch kolejnych planszach A3)
• Na planszach umieścić tytuł ogólny opracowania (np.: Projekt przystosowania placu miejskiego dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych), imię i nazwisko autora (-ów), numerację (np.: 1/n,2/n….n/n, gdzie „n” to ilość wszystkich plansz dla jednego zadania projektowego), tytuł rysunku (lub rysunków – jeżeli jest ich więcej niż jeden) oraz ich skalę.
Oprócz wersji drukowanej dostarczyć dokumentację na płycie CD (w formacie *pdf lub *jpg).
Uwaga (dla spóźnialskich) - dodatkowy termin oddania projektów: 02.02.2011 (środa) godzina 12.00) pok. 225
wyniki download doc

© Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License