Podstawy Ergonomii 2015 2016

E R G O N O M I A
Problematyka ćwiczeń projektowych - rok 2015/2016

MATERIAŁY:
https://www.dropbox.com/sh/dm955nmddk7ha0r/AABB9ge7SHONmTjWDC4ncjGEa

Prowadzący:
prof. nadzw. dr hab. inż.arch. Marek Czyński,
dr inż.arch. Mariusz Tuszyński,
mgr inż.arch. Marek Ostrowski

Tematy semestralne:

1. Stanowisko recepcyjne (przychodnia zdrowia, gabinet stomatologiczny, hotel, biuro, kancelaria prawnicza itp.) o powierzchni max. 9m2 dla dwóch pracowników: wyposażone w niezbędne urządzenia (stacjonarny komputer, telefon, fax, drukarkę), niezbędną powierzchnię pracy i magazynowania; przystosowane dla min. dwóch grup fantomów (5, 50, 95♀, 5, 50, 95♂), w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (może być recepcjonistą, lub/i klientem). Projekt indywidualny.
2. Analiza przystosowania przestrzeni publicznej (placu, ciągu komunikacyjnego) lub obiektów użyteczności publicznej (obiektów kultury, służby zdrowia, szkół wyższych itp.) dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych (opracowanie w grupach 2 osobowych).

Harmonogram ćwiczeń - tygodnie:

1. Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Wytyczne funkcjonalno-programowe. Omówienie norm ergonomicznych oraz zasad analizy zasięgów rąk człowieka przy wykorzystaniu siatki ergonomicznej. Skompletowanie norm i materiałów wyjściowych do ćwiczeń.
2. 8.10.2015 Ćwiczenie 1. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.
3. Omówienie wyników ćwiczeń. Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk recepcyjnych, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego w skali 1:10. Korekty.
4. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska recepcyjnego. Korekty.
5. Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego w skali 1:10. Korekty indywidualne.
6. Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje stanowiska recepcyjnego, skala 1:10. Korekty indywidualne opracowań.
7. Ćwiczenia terenowe. Poruszanie się na wózku inwalidzkim wewnątrz i na zewnątrz budynku. Parametry sprzętu i przestrzeni ruchowej. Poruszanie się osób niewidomych. Omówienie doświadczeń i wniosków. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego. Korekty grupowe.
8. Aranżacja przestrzeni pracy na stanowisku recepcyjnym w skali 1:10. Korekty indywidualne.
9. Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska recepcyjnego. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekty opracowań.
10. 10.12.2015 Przegląd stanu zaawansowania. Korekty indywidualne opracowań.
11. Inwentaryzacja i dokumentacja problemów w wybranym fragmencie przestrzeni publicznej miasta lub obiekcie (nawierzchnia, mała architektura, urządzenia, wyposażenie). Korekty indywidualne.
12. Analiza możliwości korekcji oraz przystosowania istniejących obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i sensorycznie. Wybór metody integracyjnej lub segregacyjnej. Wybór urządzeń technicznych. Korekty indywidualne.
13. 14.01.2016 Ćwiczenie 2. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu.
14. Propozycje rozwiązań korekcyjnych w zadaniu 2. Korekty końcowe opracowań.
15. 28.01.2016 Oddanie opracowań.

Zakres i forma opracowania

Zadanie 1. Rzut, przekroje, widoki recepcji wraz z widokami fantomów, analizami zasięgów rąk, manewrami sprzętu, analizą kątów widzenia na stanowisku pracy przy komputerze (skala 1:10). Rysunki w technice czarno –białej ew. z wykorzystaniem koloru dla pokazania zasięgów rąk i kątów widzenia. Jeden ogólny widok stanowiska może być rozwiązany kolorystycznie. Detal konstrukcyjny stanowiska w przekroju i widoku (opcjonalnie) w skali 1:2. Format plansz A3.

Zadanie 2. Dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa z opisem stanu istniejącego na planie sytuacyjnym w sakli 1:500. Projekt przystosowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych. Szczegóły w skali 1:20 lub 1:10. Format plansz A3.

Oba zadania należy również przedstawić w wersji cyfrowej na opisanej płycie w formacie pdf*.

Zaliczenie wykładów na podstawie listy obecności i testu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License