Podstawy Ergonomii 2014 2015

E R G O N O M I A
Problematyka ćwiczeń projektowych - rok 2014/2015

MATERIAŁY:
www.dropbox.com/sh/fpuk3lzv0qrr70i/AABUKZyVtQUemW-YnEoBkU2da

Prowadzący:
dr hab. inż.arch. Marek Czyński prof. nadzw.,
dr inż.arch. Mariusz Tuszyński,
mgr inż.arch. Marek Ostrowski

Tematy semestralne:
1. Stanowisko recepcyjne (przychodnia zdrowia, gabinet stomatologiczny, hotel, biura, kancelaria prawnicza itp.) o powierzchni max. 9m2 dla dwóch pracowników: wyposażone w niezbędne urządzenia (stacjonarny komputer, telefon, fax, drukarkę), niezbędną powierzchnię pracy i magazynowania; przystosowane dla min. trzech grup fantomów (5, 50, 95♀, 5, 50, 95♂), w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (może być recepcjonistą, jak klientem). Projekt indywidualny.
2. Analiza przystosowania przestrzeni publicznej (placu, ciągu komunikacyjnego) lub obiektów użyteczności publicznej (obiektów kultury, służby zdrowia, szkół wyższych itp.) dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych (opracowanie w grupach 2 osobowych).

Harmonogram ćwiczeń - tygodnie:
1. Omówienie celu, tematu ćwiczeń, literatury przedmiotu oraz formy zaliczeń i kryteriów oceny. Prezentacja przykładowych rozwiązań. Wytyczne funkcjonalno-programowe. Omówienie norm ergonomicznych oraz zasad analizy zasięgów rąk człowieka przy wykorzystaniu siatki ergonomicznej. Skompletowanie norm i materiałów wyjściowych do ćwiczeń.

2.10.2014 Ćwiczenie 1. Analiza ergonomiczna dosięgalności i swobody ruchu na stanowisku pracy dla wybranego fantomu. Skala 1:10.

3. Przykładowe aranżacje wnętrz i stanowisk recepcyjnych, meble, wyposażenie. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego w skali 1:10. Korekty grupowe.

4. Omówienie zasad pomiarów antropometrycznych. Szkice architektoniczne aranżacji stanowiska recepcyjnego. Korekty grupowe.

5. Analiza pracy siedzącej i stojącej przy komputerze. Urządzenia i sprzęt komputerowy. Meble i sprzęt do siedzenia. Fantomy i analizy ergonomiczne dosięgalności przestrzeni. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego w skali 1:10. Korekty indywidualne.

6. Analiza wysokości i profilu płaszczyzny pracy. Analiza pola i kątów widzenia. Przekroje stanowiska recepcyjnego, skala 1:10. Korekty indywidualne opracowań.

7. Ćwiczenia terenowe. Poruszanie się na wózku inwalidzkim wewnątrz i na zewnątrz budynku. Parametry sprzętu i przestrzeni ruchowej. Poruszanie się osób niewidomych. Omówienie doświadczeń i wniosków. Szkice koncepcyjne stanowiska recepcyjnego. Korekty grupowe.

8. Aranżacja przestrzeni pracy na stanowisku recepcyjnym w skali 1:10. Korekty indywidualne.

9. Rozwinięcia, przekroje, widoki stanowiska recepcyjnego. Rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i kolorystyczne, detale. Skala 1:10. Korekty opracowań.

10. 11.12.2014 Przegląd stanu zaawansowania. Korekty indywidualne opracowań.

11. Inwentaryzacja i dokumentacja problemów w wybranym fragmencie przestrzeni publicznej miasta lub obiekcie (nawierzchnia, mała architektura, urządzenia, wyposażenie). Korekty indywidualne.

12. Analiza możliwości korekcji oraz przystosowania istniejących obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i sensorycznie. Wybór metody integracyjnej lub segregacyjnej. Wybór urządzeń technicznych. Korekty indywidualne.

13. 14.01.2015 Ćwiczenie 2. Rozwiązanie problemu dostępności obiektu.

14. Propozycje rozwiązań korekcyjnych w zadaniu 2. Korekty końcowe opracowań.

15. 28.01.2015 Oddanie opracowań.

Zakres i forma opracowania

Zadanie 1.
Rzut, przekroje, widoki recepcji wraz z widokami fantomów, analizami zasięgów rąk, manewrami sprzętu, analizą kątów widzenia na stanowisku pracy przy komputerze (skala 1:10). Rysunki w technice czarno –białej z wykorzystaniem koloru dla pokazania zasięgów rąk i kątów widzenia. Jeden ogólny widok stanowiska może być rozwiązany kolorystycznie. Detal konstrukcyjny przekroju i widoku stanowiska (opcjonalnie) w skali 1:2. Format plansz A3.

Zadanie 2.
Dokumentacja fotograficzna, lub rysunkowa z opisem stanu istniejącego na planie sytuacyjnym w sakli 1:500. Projekt przystosowania przestrzeni dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niewidomych. Szczegóły w skali 1:20 lub 1:10. Format plansz A3.

Oba zadania należy również przedstawić w wersji cyfrowej na opisanej płycie w formacie pdf*.

Zaliczenie wykładów na podstawie obecności i testu. Min. liczba obecności na wykładach 12.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License