Antropologia Architektury I Urbanistyki Semestr 6 2017

ANTROPOLOGIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
TEMATY OPRACOWAŃ 2016/2017

ANALIZA UWARUNKOWAŃ BEZPIECZEŃSTWA W RELACJACH SPOŁECZNYCH

Zadanie 1: Referat opracowany indywidualnie w oparciu o literaturę przedmiotu, materiały dostępne w internecie, omawiający wybraną metodę poprawy bezpieczeństwa lub wybrany aspekt jakości życia w środowisku zbudowanym. Prezentacja referatu zwalnia z kolokwium. Do wyboru:
 Koncepcje kształtowania przestrzeni bezpiecznych (Jacobs, Aleksander, Colquhoan,)
 Teoria Defensible Space i koncepcje projektowe O. Newmana,
 CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design),
 Certyfikaty bezpieczeństwa behawioralnego (Secured by Design, Weilig Vonen, etc.)

Zadanie 2: Analiza uwarunkowań poczucia bezpieczeństwa w wybranych fragmentach zabudowy mieszkaniowej. Opracowanie 2-osobowe.
Tematy do wyboru:
- kwartały staromiejskie i śródmiejskie,
- osiedla modernistyczne okresu międzywojennego,
- osiedla (blokowiska okresu PRL),
- otwarte zespoły mieszkaniowe po 1990,
- grodzone zespoły zabudowy mieszkaniowej (gated communities),

Etapy analizy:
I. Studia literatury, publikacje prasowe, materiały internetowe, podkłady mapowe.
II. Badania terenowe: dokumentacja fotograficzna obiektów, ich relacji z otoczeniem; obserwacja zachowań przestrzennych (obronnych), form społecznej aktywności, samoorganizacji mieszkańców, przejawów patologii społecznych itp.); dokumentacja form ingerencji w środowisko, zmian w zagospodarowaniu przestrzeni, sposobie użytkowania przestrzeni; przekształcenia, przebudowy elementów elewacji;
III. Ankieta, wywiad, sondaż wśród użytkowników, mieszkańców (opcja).
IV. Charakterystyka obszaru opracowania (środowiska przestrzennego i społecznego). Dane na temat aktywności społecznej, formy i skali zagrożeń behawioralnych w środowisku/otoczeniu.
V. Identyfikacja źródeł zagrożeń, czynników (stresorów przestrzennych i społecznych) wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa behawioralnego.
VI. Analiza uwarunkowań terytorialnych:
1. Opis formy i funkcji granic terytorialnych kwartału/osiedla/budynku/mieszkania.
2. Ocena funkcji obronnych pierzei, linii zabudowy,
3. Pierwotne podziały parcelacyjne. Rekonstrukcja i ocena stanu pierwotnego (w zabudowie kwartałowej).
4. Formalny i nieformalny status własności terenów wokół budynków.
5. Konflikty przestrzeni prywatnych i publicznych.
6. Od- i do- społeczne cechy układów zabudowy.
7. Orientacja budynków (strona frontowa i tylna budynku) w stosunku do układu dróg i ulic.
8. Dystanse proksemiczne (sytuacje naruszenia prywatności mieszkań w parterze).
9. Odległości w planach zagospodarowania.
10. Zachowania terytorialne/obronnych mieszkańców. Przypadki zawłaszczania przestrzeni. Wtórne wygrodzenia.
11. Przestrzenie zdegradowane, niczyje.

VII. Analiza struktur dostępności przestrzeni
1. Układ dróg i ulic obsługujących terytorium osiedla/ budynku i ich wpływ na bezpieczeństwo behawioralne mieszkańców (ruch docelowy, tranzytowy, przechodni).
2. Nieformalny status dróg i hierarchia dostępności przestrzeni.
3. Liczba wjazdów, wejść na terytorium i forma ich kontroli.
4. Lokalizacja wejść do budynków i ich dostępność.
5. Ocena zakresu segregacji lub integracji ruchów kołowych i pieszych.
6. Ocena lokalizacji parkingów, garaży pod i naziemnych i ich bezpiecznego użytkowania.
7. Konfliktowe sąsiedztwa mieszkań, usług i ulic.
8. Problemu orientacji przestrzennej i sposobu identyfikacji adresu.
9. Rola przestrzenna i społeczna ogrodzeń w środowisku społecznym.

VIII. Analiza kontroli nad przestrzenią.
1. Charakterystyka formalnych form kontroli nad przestrzenią.
2. Wpływ układów zabudowy na możliwość społecznej kontroli przestrzeni sąsiedzkich.
3. Zakres kontroli wzrokowej terytorium osiedla/przestrzeni wokół budynków.
4. Wpływ transparentności przegród budowlanych na poczucie bezpieczeństwa.
5. Orientacja elewacji okiennych i wejść do budynków.
6. Rola elewacji bezokiennych.
7. Miejsca zagrożone przestępczością, patologiami, aktami wandalizmu.
8. Obecność i lokalizacja technicznych środków monitorowania przestrzeni.
9. Odbiór przestrzeni w porze nocnej (stan oświetlenia).
10. Identyfikacja miejsc niebezpiecznych behawioralnie w dzień i w nocy.
11. Lokalizacja i charakterystyka stresorów.

IX. Propozycje przestrzennej, funkcjonalnej, behawioralnej rehabilitacji przestrzeni w celu poprawy standardów bezpieczeństwa pasywnego i/lub aktywnego poprzez: zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni, w układach zabudowy, w strukturze dróg i dojść dostosowujące poziom intensywności kontaktów społecznych do statusu przestrzeni, chroniące prywatność mieszkańców, ograniczające poziom zagrożenia patologiami społecznymi itp.:
1. zwiększenie czytelności (rozpoznawalności) granic terytorialnych,
2. czytelne rozgraniczenie przestrzeni prywatnych i publicznych,
3. zwiększenie czytelności podziałów parcelacyjnych,
4. odtworzenie lub zmiana nieformalnej struktury własności przestrzeni,
5. zmiana formy i przebiegu wewnętrznych ogrodzeń,
6. zmiana struktury zabudowy (uzupełnienie, wyburzenia, zmiana wysokości),
7. ograniczenie dostępności obiektów i terenów mieszkalnych,
8. ograniczenie liczby wejść i wjazdów na terytorium,
9. eliminacja uciążliwych funkcji i konfliktowego sąsiedztwa,
10. wzmocnienie ochronnej roli terenów przydomowych,
11. zmiana sposobu użytkowania parterów,
12. zmiana statusu i sposobu zagospodarowania ulic (uspokojenie ruchu),
13. reorganizacja miejsc parkingowych,
14. eliminacja stresorów przestrzennych,
15. usprawnienie kontroli wzrokowej nad terenem,
16. wzmocnienie formalnych form kontroli.

X. Wnioski końcowe w postaci zbiorczej tabeli:

Zidentyfikowany problem Opis stanu istniejącego Propozycja zmiany

Zaliczenie
Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z: 1. referatu, 2. kolokwium (lub prezentacji zadania 1), 3. prezentacji zadania 2 i 4. końcowego opracowania. Brana pod uwagę będzie również aktywność i obecność na ćwiczeniach.
Prezentacja problematyki referatu (zadanie 1) zwalnia z pisemnego kolokwium. Zadanie 2 jest prezentowane przez zespół według harmonogramu w dowolnej fazie opracowania. Przedmiotem oceny jest umiejętność przedstawienia problemów oraz sposobów ich rozwiązania.
Referaty dostarczane drogą e-mailową na adres prowadzących w formacie *doc. pdf. z podaniem bibliografii oraz wykazem źródeł cytatów i materiałów ilustracyjnych, z przestrzeganiem praw autorskich. Preferowane referaty autorskie w oparciu o literaturę przedmiotu. Praca końcowa w formie plansz graficzno-tekstowych (format A3) oraz w wersji elektronicznej (*jpg, pdf).

© prof.nadzw.dr hab.inż.arch. Marek Czyński, lp.ude.tuz|iksnyzc.keram#lp.ude.tuz|iksnyzc.keram
dr inż.arch. Mariusz Tuszyński, lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm
mgr inż.arch. Marek Ostrowski, lp.ados-oiduts|ofni#lp.ados-oiduts|ofni

Materiały na stronie:
http://zpa.wikidot.com/antropologia-architektury-i-urbanistyki-semestr-6-2017

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License